شيمي دوم دبيرستان

دبیرستان حاج محمد بهنیا

بخش چهارم شيمي دوم دبيرستان

 

ترکيب کووالانسي

گاه اتمها براي رسيدن به آرايش گاز نجيب (آرايش هشتايي) به جاي از دست دادن يا گرفتن الکترون آنها را ميان خود به اشتراک مي گذارند. در اين حالت ميان دو اتم پيوندي به وجود مي آيد که به آن  پيوند کووالانسي مي گويند. به عنوان مثال ترکيبي مانند يد ( ۲I) از به اشتراک گذاشته شدن زوج الکترون پيوندي ميان دو اتم  حاصل شده است. به چنين ترکيبهايي که از مولکوهاي جدا از هم تشکيل شده اند، ترکيبهاي مولکولي مي گويند.

 

 

پيوند کووالانسي نتيجه تاثير نيروهاي جاذبه اي و دافعه اي بر يکديگر است

به عنوان مثال مولکول  ۲H را در نظر بگيريد که دو اتم H تشکيل شده است. با نزديک شدن اتم هاي هيدروژن به هم ميان الکترونهاي يک اتم و هسته اتم ديگر نيروي جاذبه و ميان الکترونهاي يک اتم و الکترونهاي اتم ديگر و همچنين ميان هسته هاي آنها نيروي دافعه بوجود مي آيد. اما در هنگام تشکيل پيوند کووالانس اثر نيروي جاذبه بيشتر است و در نتيجه پيوند تشکيل مي شود. پس از تشکيل پيوند نيروهاي جاذبه و دافعه برابر شده و اتمها در فاصله تعادلي نسبت به هم قرار مي گيرند.

 

 

طول پيوند با انرژي پيوند نسبت عکس دارد

وقتي اتمهاي هيدروژن در فاصله ي معيني از يکديگر قرار مي گيرند، بين آنها پيوند تشکيل مي شود. در اين فاصله ، اتم ها در مولکول در پائين ترين سطح انرژي قرار دارند ( با تشکيل پيوند انرژي آزاد مي شود) اگر اتمها از اين فاصله به هم دورتر يا نزديکتر شوند در وضع ناپايداري قرار خواهند گرفت. در واقع اين فاصله همان فاصله ي ميان دو اتم هيدروژن پس از تشکيل پيوند است که به آن طول پيوند مي گويند. هر چه طول پيوند کمتر باشد، پيوند قوي تر است و انرژي بيشتري براي شکستن آن لازم است و برعکس.

 

 

پيوندهاي کووالانسي قطبي و ناقطبي

هر گاه دو اتم که با هم الکترون به اشتراک گذاشته اند به يک اندازه تمايل داشته باشند که جفت الکترون پيوندي را به سوي خود بکشند، پيوندشان پيوند کووالانسي ناقطبي است. اگر يکي از اتمها الکترونگاتيوتر از ديگري باشد، زوج الکترون پيوندي را بيشتر به سمت خودش مي کشد و پيوندشان پيوند کووالانسي قطبي است. قطب منفي اين پيوند را اتم الکترو نگاتيوتر تشکيل مي دهد.

 

  

مولکولها را چگونه نمايش مي دهند؟

براي نشان دادن چگونگي اتصال اتمها مي توان الکترونهاي ظرفيتي شرکت کننده در تشکيل پيوند را با استفاده از نقطه نشان داد. به عنوان مثال براي 2 H که از دو اتمH   تشکيل شده :

H.+.H ® H:H

و يا براي  Cl2   که از دو اتم Cl  تشکيل شده است:

اتم Cl در لايه ظرفيت ۷ الکترون دارد و براي رسيدن به قاعده هشتايي به الکترون نياز دارد.

 

    زوج پيوندي      Cl..Cl  ®  . Cl . +Cl

 

هنگام رسم ستاختارهاي الکترون – نقطه اي مي توان جفت نقطه اي را که نمايان گر جفت الکترون پيوندي است با يک خط کوتاه نشان داد. اين خط کوتاه نمايانگر يک پيوند ساده (يگانه ) است.

به عنوان مثال :

H_H  ،  H_Cl،  Cl_Cl

به اين شيوه نمايش مدل الکترون – نقطه يا ساختار لوويس مي گويند.

مولکولهاي چند اتمي را نيز مي توان با ساختار لوويس نمايش داد.

دو اتم مي توانند بيش از يک جفت الکترون به اشتراک بگذارند و تشکيل پيوند دو گانه ، سه گانه و ... بدهند مثل C2H2 و4 C2H

 

 

پيوند داتيو

پيوند داتيو هنگامي بوجود مي آيد که دو اتم تشکيل دهنده ي پيوند يکي دست کم داراي يک جفت الکترون ناپيوندي و ديگري داراي دست کم يک اوربيتال خالي باشد مانند کاتيون آمونيوم که از اتصال يک مولکول آمونياک و يک يون هيدروژن بوجود مي آيد.

سوالات بخش چهارم شیمی۲ در ادامه ی مطلب...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت 15:18  توسط نیلوفر   | 

یونی های چند اتمی

 

يونهاي چند اتمي ، آب تبلور و نمونه هایی ازیونهای چنداتمی ...

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند 1388ساعت 19:0  توسط نیلوفر   | 

بخش سوم شیمی دوم دبیرستان

مروری برترکیبهای یونی دوتایی در ادامه ی مطلب...

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم اسفند 1388ساعت 15:45  توسط نیلوفر   | 

 

 

 قاعده ی ۸ تایی یا اوکتت ...

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند 1388ساعت 23:24  توسط نیلوفر   | 

 

 

 خلاصه ي بخش۳ در چند عكس درادامه ي مطلب ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم بهمن 1388ساعت 17:37  توسط نیلوفر   | 

بخش دوم شیمی دوم دبیرستان


اوربیتال ها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان 1388ساعت 8:22  توسط نیلوفر   |